Gerard Dummer

Alles over Onderwijs en ICT.

Browsing Posts tagged owd2009

Dat waren de vragen die ik aan de deelnemers stelde op Dé Onderwijsdagen van Surf en Kennisnet die afgelopen dinsdag en woensdag geweest zijn. En wat is hiervoor de beste leeromgeving? Met deze uitdagende en brede vragen zijn ze aan de gang gegaan en hebben een 1-minuutfilmpje opgenomen en aan elkaar laten zien.

Waarom stelde ik die vragen? Voor mijn gevoel heb ik dat tijdens de sessie zelf nog niet goed voor het voetlicht gebracht, bedenk ik me nu. De belangrijkste reden was dat ik er een tijd geleden achter kwam dat er voor aanstaande leerkrachten al minstens twee modellen de ronde deden waarmee ze zich kunnen verdiepen in ICT en onderwijs. Ik vond dat een beetje te gek voor woorden. Volgens mij moeten we op zoek naar één generiek model dat door alle lerarenopleidingen heen gebruikt kan worden om aanstaande leerkrachten te leren hoe ze ICT in het onderwijs kunnen integreren.

De twee modellen waar ik het over heb zijn de Pabotool en de Kennisbasis ICT van ADEF.


Kennisbasis-ICT Versie1.0 Mei 2009

Maar deze twee modellen zijn niet de enige modellen die iets zeggen over wat een leerkracht nou allemaal precies zou moeten kunnen, weten en willen. Tot nu toe heb ik al de volgende bronnen geselecteerd:

 • Pabotool
 • Kennisbasis ICT van ADEF
 • DRO-vaardigheden
 • ECDL
 • ICT-assessmenttool
 • Vier in balans Plus
 • Digitale didactiek van Robert-Jan Simons
 • ICT eindtermen uit Vlaanderen
 • Leerlijn mediawijsheid
 • 23 dingen (met onderverdelingen in 23things, 23 onderwijsdingen en 23 OVC-dingen).
 • MBO-tool.

Voor zover mogelijk heb ik alle doelen die deze instrumenten willen bereiken in een mindmap gezet. En deze mindmap is zo omvangrijk dat ik moeite heb om die te publiceren om te delen met anderen of te presenteren.
Als je goed kijkt zie je dat in de mindmap behalve de tak “Wat zou een leerkracht moeten kunnen” ook nog takken zitten voor “Richtlijnen vanuit de overheid”, “Leren voor de 21ste eeuw” en “Leerlingen van de 21ste eeuw”. Deze hangen namelijk naar mijn idee erg met elkaar samen.
De richtlijnen vanuit de overheid hebben invloed op het curriculum dat op lerarenopleidingen gegeven kan worden. Denk alleen al maar aan de sterke nadruk die nu wordt gelegd op rekenen en taal. Die verdrukken straks als we niet oppassen alle andere leergebieden.

Mijn idee is om in eerste instantie alle instrumenten na te lopen en te kijken welke doelen precies nagestreefd worden. Aanvulling van modellen is ook van harte welkom.

Verder zie je dat in de conceptmap ook nog het TPACK-model is opgenomen. Dit model geeft niet zozeer de doelen aan die leerkrachten zouden moeten bereiken maar meer de manier waarop dit zou moeten. Punya Mishra en Matthew J. Koehler geven aan dat Technology in samenhang onderwezen moet worden met Didactiek (in het Engels noemt men dit Pedagogy) en Content. Een concreet voorbeeld hiervan zou bijvoorbeeld zijn dat je het programma Google Earth inzet om via de geografische vierslag uit te leggen hoe een stad is opgebouwd.

Volgens mij is dit een waardevol model. Als een leerkracht in staat is om ICT in zijn onderwijs zo te gebruiken dat zowel zijn didactiek versterkt wordt en zijn content beter wordt overgebracht is hij volgens mij competent.

De 1-minuutfilmpjes heb ik aan elkaar geplakt en zijn hieronder te zien.
En tot slot de presentatie die ik heb gebruikt. Ook te vinden op het gezamenlijke slideshareaccount van De Onderwijsdagen.

Wordt vervolgd. Wie mee wil denken hierin is van harte uitgenodigd.

Deze week was ik aanwezig bij de eerste bijeenkomst van Kennisnet waarin wordt nagedacht over het ontwikkelen van een module over het ontwikkelen en arrangeren van digitaal leermateriaal. De module die we gaan ontwikkelen is bestemd voor de lerarenopleiding van het VO (LERO) en het basisonderwijs (PABO). En voor die laatste groep zit ik daar natuurlijk. In de groep hebben we nagedacht over de inhoud van de module. De eerste bijeenkomst was vooral een kennismakingsbijeenkomst met elkaar en een eerste verkenning wat we ons bij zo’n module precies voorstellen. We hebben verschillende beelden die leefden bij digitaal leermateriaal, ontwikkelen en arrangeren met elkaar uitgewisseld. We hebben vastgesteld dat het belangrijk is om eerst de doelen voor de module op een rijtje te zetten, het gebied goed af te bakenen (want er kan veel, maar is daar ook altijd ruimte voor) en begrippen helder te krijgen.

Gelukkig zijn er al veel documenten die ons op weg helpen om van de module een succes te maken. Op de website van Kennisnet over digitaal leermateriaal is al veel informatie te vinden. Die ga ik eerst maar eens napluizen en kijken welke doelen we daar uit kunnen halen.

Ik vind dit ook een mooie gelegenheid te kijken naar de overeenkomsten en verschillen tussen de ADEF-ICT-doelen en de ICT-competenties zoals we die hebben opgesteld voor de Pabo-studenten.

Wordt vervolgd.

Deze week kreeg ik het bericht dat ik tot de 16 sessies behoorde die vanuit de open track een bijdrage mag leveren aan de OWD2009. Daar ben ik erg blij mee. In mijn sessies staan doelen en werkwijze voor het gebruik van ICT in de lerarenopleiding voor basisonderwijs centraal. In de komende weken zal ik hier al op mijn blog over schrijven. Ik hoop tijdens de sessie zelf daarna zoveel mogelijk met mensen van gedachte te kunnen wisselen over welke kant het op zou moeten gaan.

Voor nu wil ik in ieder geval iedereen bedanken die er voor gezorgd heeft dat ik een sessie mag verzorgen. Helemaal top!

Ik heb mij ingeschreven voor de open track van de OWD2009. 36 anderen hebben dat samen met mij gedaan. Van de 37 voorgestelde sessies mogen er uiteindelijk 16 daadwerkelijk een sessie verzorgen.
De tekst die ik voor mijn sessie heb aangeleverd luidt als volgt:

Leraren van de toekomst voorbereiden op de toekomst

In deze sessie onderzoeken we hoe studenten van de Pabo het beste voorbereid kunnen worden op het educatief gebruik van ICT in het basisonderwijs. De dialoog zal gaan over doelen voor de toekomstige leerkrachten, de manier waarop deze doelen behaald kunnen worden en de relatie met het werkveld. Doel van de sessie is te komen tot verschillende opleidingsmodellen.

Tot 27 september kan er gestemd worden. Ik ben benieuwd hoe dat verloopt. In de sessie wil ik kijken naar de ICT-competenties voor studenten zoals die voor het basisonderwijs zijn vastgesteld (en te vinden op www.pabotool.nl). Ik vergelijk die met de ADEF. Ook wil ik stilstaan bij wat nu al een paar keer ook bij Wilfred Rubens langs is gekomen: TPACK. En ik wil kijken of we iets kunnen leren van de Vlamingen op dit gebied.
Doel is om te kijken hoe we dit kunnen vertalen naar aanbod/structuren voor de opleiding.

Ik vind dit een leuke manier om interessante sessies te selecteren. Zo krijg je de keuze van het publiek. En nu maar hopen dat ze de juiste keuze maken:-)